Privacybeleid

Stal Liza, gevestigd aan Slagterslaan 31 1647 CB Berkhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stal Liza verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Geslacht

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stal Liza verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

U te informeren over betalingen

Aanmaken van Whatsapp groepen voor lessen en geplande activiteiten

Aanmelden bij de KNHS ten behoeve van het lidmaatschap bij de KNHS

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stal Liza bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Stal Liza bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren. Aansluitend aan deze periode worden de persoonsgegevens vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stal Liza en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stalliza.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stal Liza wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Met wie delen wij uw gegevens?

Stal Liza deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor een eventuele wettelijke verplichting.

Daarnaast worden de volgende gegevens doorgegeven aan de KNHS bij aanmelding voor het lidmaatschap van de KNHS:

Geslacht

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stal Liza neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stalliza.nl